Lázně Bohdaneč

 

                      

Provozní řád   nový

Hřiště Za Pivovarem

 

Čl. I.

Základní ustanovení

 1. Hřiště Za Pivovarem je majetkem města Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 1, 533 41 Lázně Bohdaneč. 
 2. Provozovatelem hřiště jsou Služby města Lázně Bohdaneč, K Lihovaru 582, 533 41 Lázně Bohdaneč
 3. Hřiště je určeno pro základní a mateřskou školu Lázně Bohdaneč a pro širokou veřejnost k provozování aktivního odpočinku, zejména k míčovým hrám (tenis, malá kopaná, basketbal, odbíjená, nohejbal aj.).
 4. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.
 5. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu.
 6. Každý návštěvník je povinen se seznámit při vstupu na sportoviště s tímto provozním řádem a řídit se jeho ustanoveními.

 

Čl. II.

Provoz a správa hřiště 

 1. Za provoz hřiště odpovídá správce
 2. Provozní doba sportovního hřiště:

Září – Červen

 

pondělí – pátek

 

základní a mateřská škola                                      8 – 14 hodin

veřejnost – dle závazných objednávek                    14 – 22 hodin

 

                                             sobota – neděle, svátky

 

veřejnost – dle závazných objednávek                    8 – 12, 14 – 21 hodin             

 

Červenec – Srpen

 

veřejnost – dle závazných objednávek                     8 – 12, 14 – 21 hodin

 

V případě konání sportovních akcí pod záštitou základní nebo mateřské školy bude provozní doba pro veřejnost upravena.

 1. Objednávky pronájmu areálu je možné podat přímo osobně u správce, nebo na tel. čísle: 721 803 333 či na www.hristebohdanec.webnode.cz  a to vždy alespoň 24 h předem
 2. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.
 3. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat příště od tohoto objednatele další objednávky.
 4. Při rezervaci hřiště objednatel správci sdělí, jaké herní vybavení (sloupky na síť na volejbal a tenis, sítě na volejbal, tenis) bude používat a správce mu jej dopředu připraví a pomůže nainstalovat. Po uplynutí zarezervované hrací doby správce zkontroluje čistotu hrací plochy a neporušení herního vybavení.
 5. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
 6. Osvětlení hřiště plní pouze funkci ochrany majetku, není určeno pro osvětlení hrací plochy ke sportovnímu vyžití při nedostatečném denním světle.
 7. Sportovní hřiště je mimo provozní dobu a v provozní době, kdy není nikým využíváno, uzamčeno. Za jeho uzamčení je zodpovědný správce.
 8. Úklid hřiště probíhá denně a za jeho provedení je zodpovědný správce.
 9. Provozovatel odpovídá za provádění provozní kontroly, údržby a revizí dle platných nařízení, zákonů a ČSN.

 

ČI. III.

Poplatek za užívání

 

 1. Poplatek za užívání sportovního zařízení činí  100Kč /1 hod.. Při pronájmu více jak 5 osobami činí poplatek   150Kč/1hod.
 2. Správce vybere poplatek od uživatele při předání sportovního zařízení.
 3. Poplatek za užívání sportovního hřiště se vztahuje pouze pro veřejnost.

 

ČI. IV.

Základní pravidla

 1. V areálu sportoviště se k sobě chováme slušně a ohleduplně, jakékoliv projevy vulgarity či násilí       

jsou nepřípustné.                            

 1. Vstup na plochu hřiště je povolen pouze ve vhodné obuvi určené na daný typ povrchu!!

Zakázáno používat kopačky, tretry, turfy, znečištěnou obuv apod..                                                                

     3. Je zakázáno kouřit, konzumovat a vnášet potraviny a alkoholické nápoje a jiné návykové

         látky.                                       

     4. Zákaz vnášení zbraní a pyrotechniky jakéhokoliv druhu.

     5. Zákaz manipulace s otevřeným ohněm.

     6. Zákaz vstupu do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky.

     7. Je zakázáno házet předměty na hrací plochu či do prostorů pro určených pro ostatní

         návštěvníky.

     8. Je zakázáno ničit vybavení a zařízení, popisovat jej či pomalovávat.

     9. Je zakázáno volné pobíhání psů a ostatních zvířat v celém areálu.

    10. V celém areálu hřiště je zakázáno odhazovat odpadky mimo prostory k tomu určených.

    11. Podnapilým osobám je vstup na hřiště přísně zakázán.

    12. K vybavení areálu a pomůckám jsou všichni povinni chovat se ohleduplně, používat jej

           pouze k účelu, pro který jsou určené a schválené. Jakékoliv poškození věcí je nutné

           okamžitě hlásit správci areálu.      

    13. Je zakázáno lézt, věšet se na brankovou konstrukci apod.

    14. Za nezletilé osoby a plně odpovídají jejich zákonní zástupci, popřípadě osoby, jímž byly do

          péče svěřeny. Zákaz vstupu dětem do 10 let bez doprovodu rodičů nebo osob, jimž byly do

          péče svěřeny

    15. Zákaz jízdy na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardech nebo jiném dopravním

          prostředku v celém areálu.

 1.  Zákaz přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště bez vědomí správce.
 2.  Zákaz odhazování žvýkaček na umělý povrch
 3.  V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám a rozhodčímu. Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze za hrazením.

 

Čl. V.

Povinná úprava povrchu

 1.  Po hře je každý uživatel povinen povrch hřiště po sobě upravit - plochu přemést na celé ploše hřiště. Do doby pronájmu je zahrnuta i doba nutného úklidu hrací plochy. Tuto úpravu plochy je nutno provést i po maximálně 2 hodinách souvislé hry. Při nedodržení těchto pravidel je správce oprávněn odmítnout následný pronájem sportovního areálu danému uživateli

ČI. VI.

Nedodržování ustanovení provozního řádu 

 1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat, a to bez možnosti vrácení celé nebo poměrné částky zaplacené za užívání hřiště.
 2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit správci hřiště, eventuelně Městské policii na telefonní číslo 603 864 222, nebo kontaktovat Policii ČR.

 

Čl. VII.

Odpovědnost za škodu

 1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá ve sportovním zařízení na vlastní nebezpečí.
 2. Návštěvník odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobil na hřišti, na jeho zařízení a na zapůjčeném herním vybavení.
 3. Návštěvník je povinen škodu odstranit uvedením do původního stavu, pokud je toto nemožné, poskytnout finanční náhradu. Náhrada škody způsobené návštěvníkem bude vymáhána dle platných předpisů a norem.
 4. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním svých zaměstnanců.
 5. Osobám, které jakýmkoliv způsobem poruší ustanovení tohoto řádu, může být do budoucna uložen zákaz vstupu.

 

Čl. VIII.

Důležité kontakty

Evropská tísňová linka……………………………………………….112

Lékařská záchranná služba…………………………………………155

Hasičský záchranný sbor……………………………………………150

Policie ČR…………………………………………………………………158

Městská policie Lázně Bohdaneč…………………………………466 262 861, 603 864 222

Služby města Lázně Bohdaneč…………………………………….466 924 535

 

 

 

 V Lázních Bohdaneč, 4. 1. 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní doba

hřiště Za Pivovarem

 

 

Září – Červen

 

 

 

základní a mateřská škola                                      8 – 14 hodin

veřejnost – dle závazných objednávek                    14 – 22 hodin

 

 

                                             sobota – neděle, svátky

            

veřejnost – dle závazných objednávek                     8 – 12, 14 – 21 hodin

 

 

 

 

Červenec – Srpen

 

veřejnost – dle závazných objednávek                     8 – 12, 14 – 21 hodin

 

V případě konání sportovních akcí pod záštitou základní nebo mateřské školy bude provozní doba pro veřejnost upravena.

 

Ceník:

                1 hodina                                                                                          100kč

                1 hodina (při pronájmu více jak 5-ti osobám)                          150kč

Objednávky:

Objednávka musí být provedena min. 24 hodin předem!

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 „Sportovní hřiště pro základní školu Lázně Bohdaneč a veřejnost“                          

 

Provozní řád   (starý)

 

Tento provozní řád vydává město Lázně Bohdaneč.

 

Čl. I

Využívání hřiště

 

 1. Provozovatelem areálu jsou Služby města Lázně Bohdaneč.
 2. Hřiště je určeno pro základní a mateřskou školu Lázně Bohdaneč a pro veřejnost k provozování aktivního odpočinku, zejména k míčovým hrám (tenis, malá kopaná, basketbal, odbíjená, nohejbal aj.).
 3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.
 4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisu o ochraně majetku. Je povinen dodržovat bezpečnost a ochranu majetku dle Čl. III.

 

Čl. II

Provoz a správa hřiště

 

 1. Za provoz hřiště odpovídá správce: Jaroslav Bořil
 2. Provozní doba sportovního hřiště:
 1. dny školního vyučování

základní škola                                                       8 – 14 hodin

mateřská škola                                                     8 – 14 hodin

veřejnost – dle závazných objednávek              14 – 22 hodin

 

 1. dny pracovního volna a v období školních prázdnin

veřejnost – dle závazných objednávek                8 - 12 hodin

                                                                             14 – 21 hodin

 

V případě konání sportovních akcí pod záštitou základní nebo mateřské školy bude provozní doba pro veřejnost upravena.

 1. Objednávky zajišťuje správce osobně nebo na
 2. tel. čísle: 721 803 333      
 3. emailu:   www.hristebohdanec.webnode.cz    na následující dny
 4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.
 5. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat příště od tohoto objednatele další objednávky.
 6. Při rezervaci hřiště objednatel správci sdělí, jaké herní vybavení (sloupky na síť na volejbal a tenis, sítě na volejbal, tenis) bude používat a správce mu jej dopředu připraví a pomůže nainstalovat. Po uplynutí zarezervované hrací doby správce zkontroluje čistotu hrací plochy a neporušení herního vybavení.
 7. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
 8. Osvětlení hřiště plní pouze funkci ochrany majetku, není určeno pro osvětlení hrací plochy ke sportovnímu vyžití při nedostatečném denním světle.
 9. Sportovní hřiště je mimo provozní dobu a v provozní době, kdy není nikým využíváno, uzamčeno. Za jeho uzamčení je zodpovědný správce.
 10. Úklid hřiště probíhá denně mezi 6:00 až 8:00 hodinou.
 11. Provozovatel odpovídá za provádění provozní kontroly, údržby a revizí dle platných nařízení, zákonů a ČSN.

 

ČI. III

Poplatek za užívání

 

 1. Poplatek za užívání sportovního hřiště činí  100Kč /1 hod. ---- více jak 5 osob   150Kč/1hod
 2. Správce vybere poplatek od uživatele při předání sportovního zařízení.
 3. Poplatek za užívání sportovního hřiště se vztahuje pouze pro veřejnost.

 

ČI. IV

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

 

 1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.
 2. Objednatel je povinen se před vstupem na hrací plochu přezout do čisté sportovní obuvi určené pro pohyb na hřišti s umělým povrchem
 3.  
 4. V této souvislosti v celém areálu hřiště platí zákaz:
 • odhazování odpadku mimo místa k tomu určená
 • vstupu v nevhodné obuvi - kopačky, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou),
 • manipulace s ostrými předměty,
 • jízdy na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardech nebo jiném dopravním prostředku,
 • používání treter,
 • vstupu dětem do 10 let bez doprovodu rodičů,
 • vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu,
 • přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště bez vědomí správce,
 • konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu,
 • vstupu podnapilým osobám,
 • kouření v celém areálu,
 • rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu,
 • vstupu se zvířaty,
 • odhazování žvýkaček na umělý povrch

    7.  Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

 1. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám a rozhodčímu. Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze za hrazením.
 2. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
 3. Provozovatel hřiště ani Město Lázně Bohdaneč nenese odpovědnost za případné škody uživatelů na jejich majetku ani za úrazy vzniklé na hřišti, návštěvníci jej používají na vlastní nebezpečí .

 

ČI. V

Nedodržování ustanovení provozního řádu

 

 1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat, a to bez možnosti vrácení celé nebo poměrné částky zaplacené za užívání hřiště.
 2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit Městské policii na telefonní číslo 603 864 222.

 

Čl. VI

Odpovědnost za škodu

 

 1. Návštěvník odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobil na hřišti, na jeho zařízení a na zapůjčeném herním vybavení.
 2. Návštěvník je povinen škodu odstranit uvedením do původního stavu, pokud je toto nemožné, poskytnout finanční náhradu.

 

Čl. VII

Závěrečná ustanovení

 

 1. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky sportovního hřiště.
 2. Tento provozní řád vstupuje v platnost dne 18. 6. 2009.

 

 

V Lázních Bohdanči dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.

starostka                               

 

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Bořil 721803333


 

 

   Š K O L A     2018/2019

 pondělí 

10:25 - 12:05      12:55 - 14:30

 úterý

10:25 - 12:05    12:55 - 14:30

 středa

10:25 - 12:05    12:55 - 14:30

 čtvrtek

10:25 - 12:05

 pátek

10:25 - 12:05